top of page

Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου: Εορτή του Προφήτου Ηλία στο Κάστρο της Ναυπάκτου

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

Τήν Πέμπτη 20 Ἰουλίου 2023, ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Προφήτου, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν κορυφή καί ἐντός τῶν τειχῶν τοῦ Κάστρου τῆς Ναυπάκτου, καί στό ὁποῖο κάθε χρόνο ἀνηφορίζουν πολλοί πιστοί γιά νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Προφήτου. Μέ τήν ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία, συμπίπτει ἡ ἐπέτειος τῆς ἐκλογῆς (19 Ἰουλίου) καί τῆς χειροτονίας εἰς Μητροπολίτην (20 Ἰουλίου) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ἐφέτος συμπλήρωσε 28 ἔτη ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Τήν Παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Προφήτη Ἠλία πού κάθεται μπροστά ἀπό ἕνα σπήλαιο. Πρόκειται γιά τό σπήλαιο ὅπου τόν ἔστειλε ὁ Θεός στό ὄρος Χωρήβ. Ἐκεῖ ἔλαβε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά ἐξέλθη τήν ἄλλη ἡμέρα γιατί θά περάση ὁ Κύριος.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἔγινε μεγάλη ἀνεμοθύελλα, ἀλλά δέν ἦταν σέ αὐτήν ὁ Θεός. Ἔπειτα ἔγινε σεισμός, ἀλλά οὔτε ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός. Ἀκολούθησε πῦρ, οὔτε καί ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός. Τέλος ἀκούστηκε «φωνή αὔρας λεπτῆς» καί ἐκεῖ ἦταν ὁ Κύριος πού τοῦ ἔδινε ὁδηγίες τί ἔπρεπε νά κάνη.

Ἀναλύοντας αὐτό τό γεγονός ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάντοτε ἀναζητᾶ τόν Θεό καί ὁ Θεός ἀναζητᾶ τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήση χωρίς Θεό, ἐπειδή εἶναι θεολογικόν ὄν. Ἔπειτα, τόνισε ὅτι, γιά νά ἀναζητήση ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, χρειάζεται προετοιμασία• νά κλειστῆ στό δικό του ἐσωτερικό σπήλαιο, στήν καρδιά του, καί νά ζῆ μέ προσευχή. Ἐπίσης, εἶναι σημαντικό νά ξέρουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐμφανίζεται ὁ Θεός• δέν ἐμφανίζεται ὡς ἀνεμοθύελλα, οὔτε ὡς σεισμός, οὔτε ὡς πῦρ, ἀλλά ὡς «φωνή αὔρας λεπτῆς», πού δείχνει τήν ἀγάπη.

Κατέληξε ὅτι ὁ Προφήτης Ἠλίας μᾶς δείχνει ὅτι τά μεγαλύτερα θέματα στήν ζωή μας δέν εἶναι τά φιλοσοφικά, τά κοινωνικά, ἀλλά τά θεολογικά, ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας.

Κατά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς πολλούς προσκυνητές, πού, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος παρά τόν καύσωνα, ἀνηφόρισαν στήν κορυφή τοῦ Κάστρου γιά νά συμμετάσχουν στόν Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος τελέσθηκε στόν αὔλειο χῶρο μπροστά ἀπό τό Παρεκκλήσιο.

Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τελέσθηκε στό Παρεκκλήσιο Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, τόν ὁποῖο πλαισίωσαν ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θωμᾶς Βαμβίνης, οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ὁποία ἀνήκει τό Παρεκκλήσιο, π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης καί π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας καί οἱ Διάκονοι π. Παΐσιος καί π. Ἀντώνιος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του συνέχισε τό περιστατικό πού συνέβη μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στόν Προφήτη Ἠλία, πού τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά πορευθῆ «εἰς ὁδόν ἐρήμου Δαμασκοῦ» καί νά προβῆ σέ τρεῖς πράξεις: Νά χρίση τόν Ἀζαήλ βασιλέα τῆς Συρίας, τόν Ἰού βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Ἐλισσαιέ «εἰς προφήτην ἀντί αὐτοῦ».

Στήν συνέχεια ἡ Ἁγία Γραφή παρουσιάζει τήν χρίση τοῦ Ἐλισσαίου σέ προφήτη. Τόν συνάντησε πού ὄργωνε μέ τέσσερα ζεύγη βοδιῶν, τόν πλησίασε καί τοῦ ἔριξε πάνω του τήν μηλωτή (δέρμα προβάτου) πού φοροῦσε. Τότε ὁ Ἐλισσαῖος ἄφησε τά βόδια, πῆγε στόν προφήτη Ἠλία καί τοῦ εἶπε ὅτι θά πάη νά καταφιλήση τόν πατέρα του καί θά τόν ἀκολουθήση. Πῆγε, θυσίασε τά βόδια, τά ἔψησε καί ἔδωσε στόν λαό νά φάγη καί ἔπειτα ἀκολούθησε τόν Ἠλία καί «ἐλειτούργει αὐτῷ», δηλαδή τόν ὑπηρετοῦσε μέχρι τήν ἀνάληψή του.

Στήν συνέχεια εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι αὐτή ἡ κλήση τοῦ Ἐλισσαίου ἦταν ἀπό προφήτη σέ προφήτη. Ὁ Ἐλισσαῖος ἐγκατέλειψε τά πάντα καί ἀκολούθησε ἕναν προφήτη.

Κατέληξε ὅτι τό περιστατικό αὐτό δείχνει τό πῶς μεταδίδεται τό χάρισμα, καί πῶς παραλαμβάνεται. Ὅπως ἡ ἀνθρώπινη γνώση μεταδίδεται ἀπό αὐτόν πού τήν κατέχει σέ αὐτόν πού τήν ζητᾶ καί ἀφιερώνει τά πάντα γιά νά τήν παραλάβη, ἔτσι συμβαίνει καί μέ τό χάρισμα, τήν προφητεία. Ὁ προφήτης μεταδίδει τό προφητικό χάρισμα στά πνευματικά του παιδιά καί οἱ ἅγιοι μεταδίδουν τόν τρόπο γιά νά γίνουν καί οἱ ἄλλοι ἅγιοι. Αὐτός εἶναι ἕνας πνευματικός νόμος, πού ἐκφράζει τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό μυστήριο τῆς θεολογίας καί τό μυστήριο τῆς ὑπακοῆς.

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θωμᾶς Βαμβίνης, εὐχήθηκε ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων καί τοῦ λαοῦ κατάλληλα στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Ἱερόθεο γιά τήν 28η ἐπέτειο τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους τούς συνεργάτες του, τούς συμμετέχοντες στήν πανήγυρη, τούς Ἱερεῖς, τούς ψάλτες, τούς ἐπιτρόπους, ὅσους βοήθησαν στήν ἑορτή, καί τόν Δημήτρη Ἰωάννου γιά τήν τηλεοπτική κάλυψη.

Τέλος, οἱ ἱεροψάλτες ἔψαλαν τό «Πολυχρόνιο» τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Comments


bottom of page